• Σχεδιασμός, Οργάνωση, Συντονισμός, Διαχείριση, Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Επιχειρηματικής Δράσης με δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων (ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ, Interreg, Urban, Erasmus+, κ.α.)
  • Διάθεση Κατάλληλου – Σύγχρονου Εκπαιδευτικού & Εποπτικού Υλικού
  • Συνεργασία με Έμπειρους Εισηγητές
  • Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, κ.α.)
  • Γραμματειακή Υποστήριξη (Ένταξη στο Πρόγραμμα – Παρακολούθηση – Αποπληρωμή)