• Εκπόνηση Μελετών Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Τεχνική Υποστήριξη Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για το Σχεδιασμό, Ωρίμανση, Διαχείριση & Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Εκπόνηση Μελετών Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Εκπόνηση μελετών αξιολόγησης δομών διαφόρων φορέων του Δημόσιου Τομέα
 • Εκπόνηση Αναπτυξιακών Μελετών (Τοπικής, Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Εκπόνηση Ειδικών Επιχειρηματικών Σχεδίων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Εκπόνηση μελετών/ερευνών αγοράς
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών
 • Εκπόνηση Μελετών Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας
 • Ανάπτυξη & Υποστήριξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας για Επιχειρήσεις & Οργανισμούς όλων των Κλάδων της Οικονομίας
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα & Επίβλεψη, Διαχείριση Ενταγμένων Έργων
 • Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών & Μελετών Εισαγωγής Νέων Προϊόντων σε Αγορές
 • Παροχή Συμβουλών Ενημέρωσης, Καθοδήγησης & Υποστήριξης Υποψηφίων ή Νέων Επιχειρηματιών για την Ίδρυση, Έναρξη & Λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων