ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, έχει δεσμευθεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω της ιστοσελίδας της. Σκοπός μας η συλλογή μόνο των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται οικειοθελώς από τους πελάτες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση και διατήρηση της επικοινωνίας μας. Η «PROOPSIS CONSULTING SA» λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε και για σκοπούς που αφορούν την παροχή υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα που αφορούν την συμμετοχή σας στα συνέδρια που οργανώνει. Παρέχοντας τη συγκατάθεση σας, συναινείτε στο να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το παρόν. Παρακαλούμε να μελετήσετε το παρόν προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

Δηλώσεις της «PROOPSIS CONSULTING SA»

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, η «PROOPSIS CONSULTING SA» δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της, προκειμένου οι επισκέπτες/χρήστες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της «PROOPSIS CONSULTING SA».

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της «PROOPSIS CONSULTING SA» δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να τα αξιολογήσει ατομικά και να ενεργήσει κατά την κρίση και τη διακριτική του ευχέρεια, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της «PROOPSIS CONSULTING SA» .

Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην «PROOPSIS CONSULTING SA», από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η «PROOPSIS CONSULTING SA» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η «PROOPSIS CONSULTING SA» θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η «PROOPSIS CONSULTING SA» δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων της εταιρείας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της «PROOPSIS CONSULTING SA», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993).

Τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα της «PROOPSIS CONSULTING SA», τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων μέσω αυτής προϊόντων και προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παραπλάνηση των επισκεπτών/χρηστών, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της «PROOPSIS CONSULTING SA».

Κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και με δεδομένο ότι δεν αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσής τους.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Α. Η «PROOPSIS CONSULTING SA» συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:

 • Τα Υποκείμενα Δεδομένων χρησιμοποιούν εν γένει τις υπηρεσίες της και ειδικότερα: α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς, β) παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης με διοργάνωση συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, γ) παροχή εν γένει τουριστικών υπηρεσιών κι όταν τα Υποκείμενα Δεδομένων, μέσω του ιστότοπου της «PROOPSIS CONSULTING SA» εγγράφονται, συμπληρώνοντας φόρμα εγγραφής, στα διαφημιστικά/ενημερωτικά/προωθητικά της προγράμματα.

 • Τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την «PROOPSIS CONSULTING SA» μέσω του ιστότοπου της.

 • Συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων.

 • Λαμβάνει προσωπικά δεδομένα από τρίτους (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στο πλαίσιο συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Β. Στο ως άνω πλαίσιο η «PROOPSIS CONSULTING SA» ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

 • πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων που επικοινωνούν με την «PROOPSIS CONSULTING SA», για την εγγραφή τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα καθώς και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της,

 • οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην «PROOPSIS CONSULTING SA», είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους  και που άπτονται του αντικείμενου της «PROOPSIS CONSULTING SA», δηλαδή τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, επαγγελματικών, αλλά και στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

 • οποιεσδήποτε πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην «PROOPSIS CONSULTING SA» προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της,

 • δεδομένα που αποστέλλουν τρίτοι (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στην εταιρεία μας στο πλαίσιο συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Γ. Η «PROOPSIS CONSULTING SA» χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

 • την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων,

 • την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του ιστότοπου της «PROOPSIS CONSULTING SA»,

 • την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην «PROOPSIS CONSULTING SA» τα Υποκείμενα Δεδομένων,

 • την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών / ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία,

 • για εσωτερικούς σκοπούς της «PROOPSIS CONSULTING SA» και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας,

 • προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της «PROOPSIS CONSULTING SA» συναφθείσας σύμβασης,

 • για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την «PROOPSIS CONSULTING SA» στο info@proopsis.gr και θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

 1. Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και της νομικής βάσης για την επεξεργασία αυτή και όλων των πληροφοριών που αφορούν στην επεξεργασία αυτή

 2. Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν

 3. Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας

 4. Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων

 5. Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

 6. Φορητότητας των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Παιδιά

Η «PROOPSIS CONSULTING Sαντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.

Δεσμοί (“links”)  προς άλλες ιστοσελίδες (sites)

Η «PROOPSIS CONSULTING SA» μέσω της ιστοσελίδας της ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτές τις ιστοσελίδες και η «PROOPSIS CONSULTING SA» δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές αυτών. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνούν ότι η «PROOPSIS CONSULTING SA» δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου αυτού και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες, το περιεχόμενο αυτών, καθώς και τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων από άλλους.

Η «PROOPSIS CONSULTING SA» συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων  να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστοσελίδα ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

Συμμετοχή και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

H «PROOPSIS CONSULTING SA» δε μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρεία, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «PROOPSIS CONSULTING SA», μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εξωτερικές εταιρείες για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, εφόσον παρέχετε την συγκατάθεση σας.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Οι παρόντες όροι δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την «PROOPSIS CONSULTING SA» ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα. Η συνέχιση της χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, σε περίπτωση δε μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@proopsis.gr