Η ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες για να διασφαλίσει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της είναι σύμφωνη µε τα Εθνικά και διεθνή πρότυπα. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas – TUV Nord Group κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009, μέλος του ΕΟΤ και της HATTA.

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, με πεδία πιστοποίησης τα οποία καλύπτουν τους παρακάτω τομείς και δραστηριότητες:

 • Παροχή Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
 • Παροχή Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (προγραμματισμός, ωρίμανση, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων)
 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας
 • Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αναδιοργάνωσης, Αναδιάρθρωσης, Βιωσιμότητας, Σκοπιμότητας, Επενδύσεων
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
 • Έρευνες – Αξιολογήσεις – Εμπειρογνωμοσύνες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποδομής Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιπλέον σημειώνεται ότι στην έγγραφη τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνονται Διαδικασίες οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων
 • Έλεγχος Ποιότητας Λογισμικού και παραλαβή Πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών
 • Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Κινδύνων

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 σχετικά με «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους», με πεδία πιστοποίησης τα οποία καλύπτουν τους παρακάτω τομείς και δραστηριότητες:

 • Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων.
 • Παροχή Υπηρεσιών Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου Μάρκετινγκ

H εταιρεία διαθέτει άδεια λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων με αριθμό 0260Ε60000457301) και είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με κωδικό 2307.